Privacy Policy

Privacy en voorwaarden

Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) hebben betrekking op het gebruik / bezoek van deze website, portals en social media (hierna te noemen “website”) van DCB Energy B.V. en/of hieraan gelieerde vennootschappen (“DCB”) door gebruiker van de website (“Gebruiker”). 

1.    Algemeen
1.1    Deze Voorwaarden informeren Gebruiker onder andere over de aard van de gegevens
         die DCB van Gebruiker online verzamelt en hoe DCB van dergelijke gegevens gebruik
         maakt.     
1.2    DCB respecteert de privacy van Gebruiker en gaat uiterst zorgvuldig om met van
         Gebruiker ontvangen persoonsgegevens.
1.3    De door Gebruiker achtergelaten persoonsgegevens worden in overeenstemming
         met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verwerkt en
         opgenomen in een geautomatiseerd bestand. 

2.    Verzameling van Persoonsgegevens
2.1    Bij en/of na bezoek van de website van DCB, verwerkt en verzamelt DCB als  
         verwerkingsverantwoordelijke  twee soorten gegevens: 
     a. Statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van enige website van
               DCB. Dit betreffen onder andere gegevens over het aantal bezoekers van de
               website, gegevens over welke pagina’s door Gebruiker bezocht worden en van
               welke website bezoekers afkomstig zijn;
   b. Persoonlijke gegevens van Gebruiker die Gebruiker zelf op de website van DCB
                aan DCB heeft verstrekt (“Persoonsgegevens”).
2.2    Indien Gebruiker aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van
         DCB, kan DCB Persoonsgegevens  combineren met verzamelde statistische gegevens
         om Gebruiker zo goed mogelijk van dienst te zijn.

3.    Gebruik van Persoonsgegevens
 3.1    DCB verwerkt en verzamelt Persoonlijke Gegevens uitsluitend met het doel om
          Gebruiker, mogelijk op eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de
          diensten van DCB. 
3.2    Statistische geanonimiseerde gegevens worden verwerkt om inzicht te krijgen in de
         bereikbaarheid van de website van DCB en worden aangewend om de website van
         DCB te optimaliseren. 
3.3    DCB verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor interne doeleinden, het leveren van
         producten en het verlenen van diensten door DCB aan Gebruiker. In beginsel verstrekt
         DCB geen Persoonsgegevens aan derden.
3.4    DCB zal zich inspannen Persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden. Het is de
         verantwoordelijkheid van Gebruiker om DCB te allen tijde op de hoogte te stellen van
         onjuistheden of wijzigingen in Persoonsgegevens.

4.     Beveiliging
4.1    DCB zorgt voor voldoende interne technische en organisatorische voorzieningen voor
         de beveiliging van Persoonsgegevens.  
4.2    Alleen medewerkers van DCB die Persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering
         van hun werkzaamheden, hebben toegang tot Persoonsgegevens.
4.3    Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik en beveiliging van zijn / haar
         hardware en software waarmee toegang wordt verkregen tot enige website van DCB.
         Gebruiker dient gebruik te maken van deugdelijke antivirusprogrammatuur vóór en
         tijdens gebruikmaking van enige website van DCB.

5.    Openbaarmaking Persoonlijke Gegevens
5.1    DCB zal niet overgaan tot het verkopen of anderszins vrijgeven van Persoonsgegevens
         aan derde partijen om hen in de mogelijkheid te stellen hun producten en diensten te
         verkopen. Om diensten te kunnen verlenen, is het echter mogelijk dat DCB
         Persoonsgegevens moet delen met andere aan gelieerde DCB vennootschappen en/of
         met derde partijen die in onze naam instaan voor de verwerking van gegevens.
5.2    DCB behoudt zich het recht voor Persoonsgegevens openbaar te maken waar dit
         vereist is door de wet, of indien DCB van mening is dat dergelijke openbaarmaking
         noodzakelijk is om haar rechten te behouden.
5.3    Indien DCB het voorwerp zou worden van een overname, dan kan DCB
         Persoonsgegevens bekendmaken aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf.

6.    Verantwoordelijkheid DCB
6.1    DCB en/of haar (toe)leveranciers garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid,
         betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is via
         de website van DCB. Wel zal DCB zich inspannen de op de website van DCB
         verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. DCB kan niet
         garanderen dat de website van DCB vrij zullen zijn van virussen of fouten.
6.2    DCB is te allen tijde gerechtigd de website van DCB te wijzigen. 
6.3    DCB garandeert niet dat website van DCB permanent beschikbaar zijn. DCB behoudt
         zich het recht voor om het ter beschikking stellen van website van DCB te
         onderbreken, indien bijvoorbeeld sprake is van virusaanvallen, veiligheidslekken van
         het internet of in geval van andere situaties die gevaar (kunnen) opleveren voor het
         ongestoord kunnen aanbieden van informatie via website, een en ander ter beoordeling
         van DCB.
6.4    Gebruiker is geheel verantwoordelijk voor alle beslissingen die Gebruiker neemt op
         basis van de verstrekte informatie op de website van DCB.
6.5    Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van enige website van DCB
         of die gebaseerd is op de inhoud van de website van DCB komt geheel voor rekening
         en risico van Gebruiker.

7.    Aansprakelijkheid DCB
7.1    DCB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden of weglatingen op de
         website van DCB.
7.2    DCB en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor
         directe of indirecte schade of gevolgschade, noch voor andere verliezen of schade van
         welke aard dan ook, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet
         en/of winst die voortvloeit uit de toegang tot, of het gebruik van, de website van DCB of
         informatie die erin is vervat of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of
         het (dis)functioneren van de website van DCB.
7.3    Behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid kan DCB niet aansprakelijk worden
         gehouden voor het geval het systeem en/of de gegevens of programmatuur van
         Gebruiker bij gebruikmaking van enige website van DCB op enige wijze door een
         computervirus of andere schadelijke informatie wordt geïnfecteerd, beschadigd of
         vernietigd. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste preventieve
         en defensieve maatregelen tegen een dergelijke infectie, beschadiging of vernietiging.

8.    Intellectueel eigendom 
8.1    Het copyright op de inhoud van de website van DCB is eigendom van DCB.
8.2    De inhoud van de website van DCB en de daaraan gerelateerde informatie mag op
         geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door
         middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder
         voorafgaande toestemming van DCB. 
8.3    Het is niet toegestaan informatie en materialen op de website van DCB, dan wel
         afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te
         verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële
         doeleinden.
8.4    Op de website van DCB wordt gebruik gemaakt van verscheidene merknamen van
         DCB. Deze merknamen en bijbehorende logo’s zijn geregistreerde woord- en
         beeldmerken in het Benelux Merkenregister. Het is niet toegestaan zonder
         toestemming van DCB gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken, in welke
         vorm van publicatie dan ook.

9.    Hyperlinks
9.1    Het is niet toegestaan koppelingen naar de website van DCB te plaatsen zonder
         uitdrukkelijke toestemming van DCB.
9.2    DCB is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacy beleid van andere websites,
         met inbegrip van websites via welke Gebruiker toegang verkreeg tot enige website van
         DCB of waartoe Gebruiker toegang kan hebben vanaf de website van DCB. Deze
         Voorwaarden gelden niet voor het gebruik van deze websites. Het gebruik van deze
         websites is de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker. DCB wijst elke
         aansprakelijkheid af in verband met dergelijke websites of koppelingen. 
9.3    De plaatsing van een koppeling naar een website van derden houdt niet in dat DCB de
         gekoppelde website van derden evenals de inhoud ervan heeft nagezien of deze heeft
         goedgekeurd. Het kan zijn dat een hyperlink doorverwijst naar een website van derden
         waarop informatie is opgenomen die afwijkt van de informatie die is opgenomen op de
         website van DCB.     

10.    Cookies
10.1    DCB maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden
           die op de computer van Gebruiker worden geplaatst bij een bezoek aan de website.
           Cookies stelt DCB in de gelegenheid een betere online-ervaring te bieden, doordat de
           website op deze manier weet dat Gebruiker de website van DCB reeds eerder heeft
           bezocht, en in sommige gevallen de voorkeuren van Gebruiker kan opslaan, zodat het
           bezoek van Gebruiker beter gepersonaliseerd kan worden. Cookies helpt DCB ook bij
           het analyseren van het profiel van de bezoekers van de website van DCB.
10.2    Cookies dienen niet ter verificatie van de individuele Gebruiker, maar identificeren
           uitsluitend de computer die wordt gebruikt om de website(s) te bekijken.    
10.3    DCB kan de advertentietechnologie van externe leveranciers, zoals DoubleClick en
           Google, gebruiken om inzicht te krijgen in de effectiviteit van internetadvertenties die
           DCB eventueel op haar website en op website(s) van anderen kan plaatsen. Met
           behulp van deze cookies kan DCB zien via welke website Gebruiker op de website
           van DCB is gekomen. Hiermee kan DCB bepalen hoe effectief de advertenties van
           DCB op andere websites zijn. Met deze advertentie-technologie worden gegevens
           over het gebruik van de website van DCB opgeslagen bij externe leveranciers van wie
           DCB de advertentiediensten afneemt. De externe leveranciers kunnen niet direct zien
           welke persoon bij de gegevens hoort.

11.    Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft vertrekt, kunt u ons een verzoek sturen om uw gegevens in te zien, te wijzigingen of te verwijderen. Uw verzoek kunt u mailen aan servicedesk@dcberkel.nl.

12.    Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer u opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een mail sturen naar servicedesk@dcberkel.nl zodat wij uw bericht in behandeling kunnen nemen. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.    Slotopmerkingen
13.1   Indien bedingen in deze Voorwaarden in strijd zijn met de eveneens van toepassing
          zijnde de NOVE Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van DCB, prevaleren
          deze Voorwaarden boven de NOVE Algemeen Leverings- en
          betalingsvoorwaarden. 
13.2   DCB is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigingen of te beëindigen.
          Gebruiker zal hiervan tijdig schriftelijk in kennis worden gesteld. Indien Gebruiker na
          wijziging van de Voorwaarden gebruik blijft maken van de website van DCB, wordt
          Gebruiker geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.
13.3   Op gebruikmaking door Gebruiker van website van DCB en eventuele downloads van
          deze website, evenals de uitwerking van deze Voorwaarden, is Nederlands recht van
          toepassing. 
13.4   Alle geschillen die naar aanleiding van het gebruik van de website van DCB mochten
           ontstaan, van welke aard en omvang ook, zullen worden voorgelegd aan de
           Rechtbank Rotterdam.